Essbase Error 1051018

Cannot rename to same name!